Cung khec chồm mà chủa bản chạ chương

Cung khec chồm mà chủa bản chạ chương (Chủ bản cảm ơn khách về thăm) Sưu tầm của nhà nghiên cứu Lưu Đình Tăng. Về bản dịch: Đội ngũ biên tập thấy đây là bản biên dịch từ Nôm Tày sang dùng rất nhiều ngôn ngữ thuần Tày. Có bổ sung về phần dịch Việt … Đọc tiếp

Tuyện déng khẻm – Pẩy

(Tuyện déng khẻm) Đây là ghi chép lại của chúng tôi về sự khác biệt ngôn ngữ Tày – Nùng theo làng bản ở khu Tự trị Việt Bắc trước đây. Nó là câu chuyện vui về nghĩa của từ PẨY (rồi), là từ dùng kiểu địa phương, khu vực khi phát âm từ này … Đọc tiếp