Kin nặm chứ côc bó

Pửa nhằng ón, khỏi dú đuổi pú dả. Vằn vằn kin nặm cúa ăn bó nặm lăng rườn lạn… Ăn bó nặm tí, đuổi khỏi bặng cạ cần điếp. Quây lườn lai vằn, lai pi… chập pac khuổi, xiên tả… thâng hả mường slí pé tọ bấu lừm ăn bó nặm cúa kha bản. Chứ … Đọc tiếp