Co chay, tua liệng – Cây trồng vật nuôi

TÀY NGỮ

CO CHAY, TUA LIỆNG

Ái đo kin nủng hẩư rườn rà

Mẻn chắc mủng ngòi thắp thói xa

Chay mạy, chướng sluôn, pền vưởn mác

Liệng mu, liệng cáy, poóng thôm pia

Xắc xăn, chăm chướng từng đon rẩy

Vổc vận, thây thư  mọi rẩư nà

Chắc chọn co chay, tua cúa liệng

Lẻ giàu slung slưởng hẩư rườn rà.

(Tg: Nguyễn Ngọc Phẩm)

DỊCH VIỆT

CÂY TRỒNG VẬT NUÔI

Muốn cho no đủ cả nhà ta

Phải học nơi gần lẫn chốn xa

Trồng lúa, rào vườn cho kết quả

Nuôi gà, nuôi lợn cố tăng gia

Cần cù, vất vả chăm từng đám

Công cán, sẻ san khắp cả nhà

Biết chọn cây trồng, con giống tốt

Niềm vui hạnh phúc đến nhà ta.

(Hoàng An – dịch)