Cọi bjoóc – Cọi Hoa

CỌI BJOÓC

(Cọi hoa)

Tác giả: Hoàng Tương Lai

TÀY NGỮ

Bioóc lăng phông hua tống rúng lường, 

Bioóc lăng phông hua mường rủng thóng, 

Bioóc phông bươn sam, 

Bioóc nạy kèng tàng khảu bản, 

Hăn bioóc phông pí cụng điếp thương, 

Hâử pí xo sắc đuông chẩm bỏng, 

Lẹo kỷ lai ngần nguốc pí dau, 

Lẹo kỷ lai ngần khao pí sự, 

Pí mong noọng táng tỳ còi thương, 

Pí mong noọng táng mường còi hâử…, 

DỊCH NGHĨA

Hoa gì nở trên đồng sáng lóa, 

Hoa gì nở đầu bản sáng trong, 

Đỏ thắm là hoa gạo tháng ba, 

Hoa này nở trên đường vào bản, 

Thấy hoa nở anh muốn thương, 

Cho anh xin mấy bông về ngắm, 

Hết bao nhiêu bạc ống anh trả, 

Hết bao nhiêu bạc trắng anh mua, 

Anh mong em khác chốn hãy thương, 

Anh mong em khác mường hãy liệu…