Loọng khoăn – Gọi vía

LOỌNG KHOĂN

Gọi vía 

Sưu tầm: Hoàng Tương Lai

Tày ngữ:
 1. À ơ ơ ờ ờ ời ời ời…
 2. Then tốc cón rúng lường
 3. Then tốc lăng rúng chỏi.
 4. Sjip cần thâng lườn sjay lườn chướng.
 5. Sjinh thâng tính sjam sjai,
 6. Tính noọng tính tài khoăn lặp mính…
 7. Khoăn chang tồng chang ,
 8. Khoăn nưa phạ nưa bân,
 9. Khoăn nưa nưa khau,
 10. Khoăn tâư đin tâư láng,
 11. Khoăn tằng bẳng tằng boóc,
 12. Khoăn co choọc tằng lườn,
 13. Sjay còi sống khoăn ,
 14. Then còi xa khoăn tèo,
 15. Khoăn ới à lố… mính ới !…
 Dịch nghĩa:
 1. À ơ ơ ờ ờ ời ời ời…
 2. Then xuống trước chói lòa,
 3. Then xuống sau sáng chói,
 4. Mười người đến nhà sjay nhà thánh,
 5. Thỉnh đến tính ba dây,
 6. Tính em tính nâng mệnh đón vía…,
 7. Vía ở đồng ở ruộng,
 8. Ở trên trời mây xanh,
 9. Vía trên rừng trên núi,
 10. Vía ở đất ở bãi,
 11. Vía ở bắng cùng ống,
 12. Cả tất thảy trong nhà,
 13. Thánh đã đưa vía về,
 14. Then đã đưa vía lại,
 15. Vía ơi về, à ơi, mệnh ơi lại.

call sprit comeback