Phuối vằn phuối cừn – Phần 2

Chuyên mục Phuối vằn phuối cừn của ban biên tập, sẽ thường xuyên được thực hiện.

Mặc dù trong quá trình tập hợp ngôn ngữ, quả thực như mò kim đáy bể, gạn đục khơi trong, từ ngữ, âm điệu, biến điệu nhiều, nhanh, không theo quy tắc.

Chúng tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để đem lại nhiều nội dung phong phú và giá trị hơn về sau. Với một mục đích nhất quán là thống nhất, tổng hợp, lưu giữ lại bản sắc văn hóa đa vùng miền cộng đồng Tày ngữ Việt Nam

Trân trọng./


 1. Phi pác sloong piếng năng. Phuối răng pền răng ~~ Đôi môi hai miếng da. Nói gì y vậy
 2. Chừ slư tứng mẻ ca, cần hẩư cheng nà lầu đảy ~~ Con chữ bằng con quạ, ai tranh ruộng mình được
 3. Chắc slư chắc sléc, Giáo xa phéc ~~ Biết chữ, biết sách, nứt kho lúa
 4. Tốc tẩư mạy chắng thai. Tốc tẩư gần bấu thai ~~ Rơi từ cây xuống mới chết, nhường nhịn với người chẳng chết
 5. Phảm bân phảm đin phảm mừa lăng/ Phảm pỏ phảm mẻ lẻ tha hăn ~~ Phạm trời phạm đất hạn về sau/ Phạm cha phạm mẹ họa ngay trước mắt
 6. Phảm phua luối tò lồng ~~ Phạm chồng làm ăn chỉ lụi
 7. Nhẳn bắc tha mạy, Bấu nhẳn ngạy tha cần ~~ Chịu khoét mắt cây, Không chịu móc mắt người
 8. Mốc quảng chắng pền quan. Mốc luông chắng pền Slấy ~~ Rộng lòng mới thành quan. Rộng tâm mới thành Thầy
 9. Mác bấu luổn mì, Phi bấu luổn chảng  ~~ Quả không dưng có, Ma không thể nói bừa
 10. Luổn kin, bấu luổn phuối ~~ Ăn bừa được, không nói bừa được
 11. Cáy tốp pích sam pày dắng khăn. Cần slam pày dằng chắng phuối ~~ Gà vỗ cánh ba lần mới gáy. Ngườiba lần ngẫm nghĩ mới nói
 12. Thẳm cuổi bấu khát dầư ~~  Chặt chuối không đứt nhựa