Shon chin giú – Ăn ở ác

TÀN BẠO (CHIN GIÚ ÁC)

Tỉnh tàn bạo là tỉnh xẩu lai, lầu tói đuổi bại cần yểu eng lèng nọi lự cạ tua súc vật, lúc hâư cujng lèo mì toọng nhân từ lej chắng chưj tua cần.

Tuyện – Tua đếc chin giú ác.

Đinh cọn tua ma.

Mì vằn Đinh ngòi hăn tua ma cúa lườn pạng sảng (a) p’êjn khẩu lườn te mà, te liền hắp tu khẩu, thư (b) mạy tejp cọn. Tua ma loọng (vèo) xa tàng ni toỏng bại cúa cái tốc lồng p’éc. Hò Đinh hăn pện nẩy tejo cọn tua ma lai thêm. Tua ma nắu ngằng khốp khẩu kha Đinh pây ám nấng chếp lai. Đinh cót kha năjng giú hảy.

CẰM THAM:

  • Lúc Đinh hăn tua ma p’ển khẩu lườn te hết pền lừ?
  • Đinh au lăng cọn tua ma?
  • Tua ma náu te hết lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Lầu nắm pền tàn bạo.

CẰM NEO:

  • (a) lejn khẩu  (b) căm mạy.