Shon chin giú – Chăm học

LÈO CỔ (a) MẮN (chăm) SHON SHƯ 

Lầu lèo cổ chăm shon shư. Giá đảy cạ hua chếp, đăng bỉ shắc ỷ liền xo chaji. Mì phiểjc lăng pền hết lej hết ngay, giá đảy she chậm (b), tốc lăng tốc lả.

Tuyện – Buổi shon tốc lăng.

Poj cảng cỏ đuổi lujc.

Mì căjm chin piầu giá poj thẩu cá Sửu loọng cá Sửu mà cạ:

“Câu hăn đang câu đửa, mej oóc mầng cujng ké yểu, tứ vằn piujc tò pây mầng thôi shon shư, giú lườn choji cần ké hết phiểjc”.

Kỷ cằm nẩy hết hẩư Sửu puồn. Tẳm tứ lúc cá Sửu pây shon shư, te nắm cổ shon náo, te chỉ majng lỉn, vằn piujc chaji, vằn lừ chaji mại. Caj này thôi pền giở giang, nắm chắc lăng chạy, cujng tại te lúc pây shon, te nắm cổ mắn shon, chắng tăn p’oóc (dốt nát) coa tơji.

THAM:

  • Poj oóc Sửu cạ Sửu pền lừ?
  • Tại pền lừ Sửu lèo thôi shon shư?
  • Sửu hối hận (nghị tejo) pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Lèo chăm shon shư chắng pền cần.

CẰM NEO:

  • (a) cổ sắc (khiac) shon shư  –  (b) shẻ chỉ.