Shon chin giú – Giúp đỡ nhau

TÒ CHOJI (HƯA CĂN)

Pij noọng shon tướng vạ căn lèo hưa căn. Khuyên cạ căn cujng là đây giá, tò pang, tò choji căn nhằng đây lai thêm.

Tuyện – Vằng đếc mì toọng đây.

Ngọ au lưởng shống Nam mừa.

Cần đếc mì toọng đây. Giú tướng khỏi mì cá Ngọ đây lai. Lúc giú chang lớp (pan) cần tầư thiểu majc bút (pít) chì, lự cái sích, lej cá Ngọ cujng hẩư dưm. Lúc lỉn giú chang coojng (a) paji (sân) cá Ngọ mì mòn lăng phặn lỉn cụng hẩư bại (b) pằng dặu lỉn đuổi. Cá Ngọ nắm sáu cần tầư tò caji (kejo) shắc pày. Vằn cón cá Ba lộm, cá Ngọ p’ển pây chung tứn, súc (majt) nả vạ táu shửa khoá hẩư. Căjm ngoà Nam mà shon shư, nắm đảy tải lưởng mà, lúc mừa phạ p’ôn, cá Ngọ au lưởng già hẩư shống mừa thâng lườn.

Cá Ngọ pang cần hâư đảy phiểjc lăng lej te cổ pang, nắm cẩn yếu tôôjc lèng.

THAM:

  • Cá Ngọ chin giú đuổi pằng dặu pền lừ?
  • Cá Ngọ hưa bại pằng dặu phiểjc lăng lai?
  • Hết lăng bại pij noọng ái liêju đuổi Ngọ?

CẰM P’UỐI:

  • Pij lộm noọng chung.

CẰM NEO:

  • (b) hoòng, bải (b) boong.