Shon chin giú – Học sinh hư

VẰNG LUJC HẠC LOÁ (XẨU)

Vằng lujc hạc loá hết phiền hẩư poj shấy vạ hẩư poj mej, hết gương loá hẩư bại pằng dặu. Lầu nắm pền liêju đuổi te.

Tuyện – Tua đếc nắm shon cạ đảy.

Vằng Đông cọn pằng dặu.

Hò Đông là tua đếc hư lai. Te chạn shon, nắm chắc khoái. Te hay cảng khoe (khoe khoang) vạ kiêu ngạo, hay xa phiểjc mà caji căn đuổi bại pằng dặu, pện chắng nắm mì cần tầư liêju đuổi. Giú lườn poj mej cạ lăng mòn te cujng nắm tijnh. Hò Đông giú bố mì-phép tắc, ái p’uối piàng, p’uối liển, cần tầư cujng ghét. Nếu te nắm nhăjn chừa bại tỉnh loá, lej vằn lăng khỏ đang te.

THAM:

  • Hò Đông shon shư pền lừ?
  • Te chin giú vạ bại pằng dặu pền lừ?
  • Te nhằng mì tính lăng mòn thêm?
  • Nếu hò Đông nắm chịu choji đang te lej vằn lăng pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Nắm pền khẩu sẩư bại cần mì tỉnh loá.