Shon chin giú – Ngăn nắp

MÌ THỬ-TỰ

Cúa cái she tầư khẩu tỉ, nghịa là mì ngăn nắp, phiểjc hết chin mì cón, mì lăng lej loọng cạ mì thử-tự. Thử-tự lej ăn tỉnh đây, lầu lèo chin giú mì thử-tự tẳm lúc nhằng eng, nhằng ỷ.

Tuyện – Tua đếc mì thử-tự

32-tieng-tay-nung-bai-hoc-moi

Nam xếp shéc khẩu cặp.

Nam lej tua đếc giú mì thử-tự. Shửa te khoen tềnh kho, đồ ke te xếp khẩu hòm, shéc, bút, mực, sích te tăjt tềnh choòng (pàn) (a), lự ău khẩu cặp pây she, ăn lăng giú tầư she tỉ. Pện chắng nằm tốc mòn lăng shắc pày. Lúc cẩn thâng mòn lăng te xa (thắp) hăn ngay. Nắm lẹo công (b), lẹo thì giờ xa.

THAM:

  • Cá Nam tăjt lajy bại cúa cái te pền lừ?
  • Bại cúa cái phặn lỉn shửa khoá, shéc te she giú tầư ?
  • Pền lừ loọng cạ mì thử-tự?

CẰM P’UỐI:

  • Hết phiểjc lăng cujng lèo mì thử-tự chắng pền.

CẰM NEO:

  • (a) pàn = soòng, choòng (a) thuổn công, tốc công.