Shon chin giú – Nhường nhịn bạn bè

LÈO CHẮC CHIỀU PẰNG DẶU

Pằng dặu liêju vạ căn, lèo chắc tỉnh căn vạ lèo chắc chiều (a) căn lej chắng đảy vui vẻ.

Tuyện – Vằng đếc chắc chiều pằng dặu 

26-tieng-tay-hoc-tieng-tay

Nam chùa Ba pây tức bết.

Ba: Pậu ái pây liêju đuối cá Nam, hây pây bấu?

Tư: Bại pằng dặu chang tướng pậu ái cá Nam hơn, cá Nam giú đây, te nắm hết mất toọng cần hâư shắc pày.

Ba: Chưj, cá Nam mì shim đây hay chiều au toọng pằng dặu, te chắc cạ pậu ái pây tức bết, hẹ te pây liêju vạ pậu lej te tán p’uối tuyện tức bết hẩư pậu tijnh, lúc hẩư te pây tức bết te cujng chùa pậu.

Tư: Nắm vai (păn) hẩư cá Sáu shắc ỷ, te tán chắc đang te chầy, hết lỉn lej te ái hẩư cần hẩư cujng (b) theo te.

Ba: Chưj vẩy, cá Sáu pện nẩy lej cần nắm đây. Liêju vạ pằng dặu chắc tò chiều (c) căn bặng cá Nam chắng vui vẻ.

THAM:

  • Tại pền lừ cá Ba vạ cá Tư ái liêju đuổi cá Nam?
  • Cá Nam hết caj lăng she au toọng cá Ba?
  • Ăn tijnh đây cúa cá Nam loọng hết cạ lăng mòn?

CẰM P’UỐI:

  • Mì nỉj mì ngoj.

CẰM NEO:

  • (a) nhượng căn (b) shejo (c) tò nhươjng.