Shon chin giú – Ở sạch thì mát

LÈO GIÚ SHÂƯ SHOÓNG

Lầu lèo chướng kình đang, shứa khoá shéc shon, shéc shẻ (viểt) hẩư shâư. Giú shâư cần chắng ái, uối shoi cần hâư cujng ghejt.

Tuyện – Tua đếc giú shâư 

31-hoc-tieng-tay-nung-21

Khiết dào nả.

Khiết lej tua đếc giú shâư. Nâư tứn chặu mà, te dào nả, dào cò, dào mừ; giá chắng chái (vi) hua, nujng shửa, nujng hài đây đứa.

Lúc te shẻ shư, te chướng nắm hẩư mực pét mừ, shéc cúa te pao poojc shâư lầng. Lúc te hết lỉn te chướng shửa khoá nắm hết shẳm, hết khát.

THAM:

  • Hò Khiết giú pền lừ?
  • Nâư chặu tứn mà te hết lăng mòn?
  • Lúc shẻ (viểt) shư lúc shon giá, te ngòi chướng pền lừ?
  • Lúc lỉn loá te chướng shửa khoá pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Cúa chin lèo shâư, shửa khoá nujng lèo hom (nắm mên cầy, mên hứa)