Shon chin giú – Sự lộn xộn

NẮM MÌ THỬ-TỰ

Cúa cái she lộn lạo, phiểjc hết nắm mì cón lăng, hết chin pện nẩy loọng cạ nắm mì thử-tự. Cần nắm mì thử-tự, hết lăng cujng mất lai thì giờ, tejo bố đảy phiểjc thêm.

Tuyện – Tua đếc nắm mì thử-tự

shec-shon-chin-giu-42222

Cúa cái she khoang se khoáy

Hò Lân mì nejt na tọ tejo nắm mì thử-tự, shuổm (hoỏng) te giú, cúa, cái, phujc, phà vít vái she, shửa, khoá, châjp tầư she tỉ. Hài lej kha giú tẩư chường kha giú xỏ tu. Tềnh pàn shéc tăjt khoang tăjt khoáy, con lej khát con lej mièm pét mực shẳm. Lọ mực nắm mì p’a, bút (pít) nắm mì pác.

Hò Lân nắm mì thử-tự, lúc xa thâng mòn lăng lèo thắp mại chắng hăn.

CẰM THAM:

  • Hò Lân lej tua đếc pền lừ?
  • Chang hoỏng te giú phujc phà cúa cái te she pền lừ?
  • Shửa khoá kẻ oóc te vẻng she tầư?
  • Shéc te pền lừ?
  • Bút mực te she pền lừ?

CẰM P’UỐI

  • Nắm mì thử-tự, tổn công, tổn phiểjc.