Shon chin giú – Tình đoàn kết

NGHỊA HỢP-QUẦN

Lujc hạc shon tướng vạ căn lèo ngòi căn bặng pij noọng tem tắp giú lườn vạ căn. Lèo lồng shim pao poojc ău căn đây chày cha căn đây, loá chày cha căn loá.

Tuyện – Xá ca.

29-tinh-doan-ket-hoc-tieng-tay

Pin khửn mạy ău lằng ca.

Poj shấy vạ lujc hạc pây liêju, năjng chaji kha giú nả lườn chuja. Hăn cần pin (a) khửn co mạy nghịu định ău ăn lằng (b) ca. Mì shoong tua ca giú chang lằng bên oóc loọng lân la. Lúc nấng hăn bại ca giú shí phuông bên mà tót cần (c) tỉ tằng hua nhủng nả loại lẹo, lèo khoái khoái lồng.

Poj shấy hăn pện nẩy, piom (d) gịp cạ lujc hạc:

“Xá ca chắc hưa căn pện nẩy là nghịa hợp-quần nấy. Boong lujc ngòi gương tỉ mà pắt chước. Boong lujc lèo điếp căn, choji căn, pao poọc au căn bặng lujc lườn toọc (e).”

THAM:

  • Poj shấy vạ lujc hạc năjng chaji tij hâư?
  • Ngòi hăn tua lăng?
  • Tại pền lừ ca loọng?
  • Bại ca bên mà hết lăng?
  • Poj shấy nhân dịp giáng hẩư lujc hạc pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Co mạy toọc bố pền đông pền pá.

CẰM NEO:

  • (a) pin = men (b) shằng (c) cần nận, cần nẩy (d) piom gịp = đẩy dịp (e) lườn đeo, lườn nấng.