Shon chin giú – Tính hay nói xấu người khác

TỈNH HAY P’UỐI XẨU CẦN

Au tuyện cúa cần mà p’uối hết hẩư cần mất tha nả (danh giá) lej toọng nắm đây, nắm chắc shưởng. Lầu nắm (a) pền cảng xẩu hẩư cần tầư.

Tuyện – Tua đếc hay p’uối xẩư cần

000-hoc-tieng-tay-hieu-qua-2000.

Ông Mậu cảng tuyện cá Bính

Mì vằn giú lườn ông Mậu mì kỷ cần đang shí năjng chin nặm, cảng cỏ. Ông Mậu ngòi hăn cá Bính coá pác tu, chỉ mừ khẩu Bính cạ:

“Tua đếc tỉ lujc ông Hai giú xẩư nẩy, te ngoan (b) tejo shon giỏi thêm. Hăn cạ shấy giảo khăjn (a) te lai”

Cá Ngọ nẳng sẩư tỉ, hăn poj oóc khăjn Bính liền cạ:

“Poj cá giá nghị cạ Bính shon giỏi, căjm cón poj shấy chắng náo đá te nắm thuộc bài. Cần nhằng cạ te hay chin tham thêm”

Ông Mậu cượn tha khửn biắc hò Ngọ:

“Câu nắm chắc tuyện hò Bính mì lự nắm mì, tọ câu hại chắc cạ mầng p’uối xẩư te cón, mầng là tua đếc mì toọng xẩu. Mầng hạy chướng đang mầng hẩư đây, giá đảy cảng sẩư cần coàng.”

CẰM THAM:

  • Ông Mậu hăn Bính coá pác tu, ông Mậu cạ pền lừ?
  • Ngọ hăn poj oóc khăjn (khen) Bính, Ngọ cạ pền lừ?
  • Ông Mậu biắc đá tua lujc pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Ngòi đang lầu cón, giá coji ngòi đang cần.

CẰM NEO:

  • (1) khăjn = khen
  • (a) ná tàng  (b) coai.