Shon chin giú – Tính khoe khoang

TỈNH KHOE KHOANG

Bại cần hay khoe khoang, táng hăn đang te đây, lej nắm mì kỷ lai cần ái, cần hâư cujng khinh.

Tua đếc khăjn đang te.

000-sach-hoc-tieng-tay-nung-shon-chin-giu

Bại chủng bạn tả Dần táng giặng giú cần toojc.

Dần lujc ông Bá lườn chầu, mì vằn Dần nujng shửa khoá đây khẩu, chắng oóc tàng pây liêju, mì ỷ khoe đang te mì shửa khoá đây miajc, chập boong hò Tỷ là pằng dặu shon shư mà chùa Dần pây liêju.

Dần khứn nả (hết cải) cạ:

“Boong mầng chin nujng pện (a) tỉ câu nắm shém pây liêju đuổi boong mầng.”

Boong cá Tỷ đá Dần:

“Mầng cạ mầng mì shửa khoá đây lej cải hơn cần lự pền lừ? Boong ngoj cujng nắm shém liêju đuổi mầng”.

Cảng giá boong cá Tỷ chùa căn pây lỉn cảng cỏ vui-vẻ, hò Dần táng ngưj ngaj giú cần toojc.

CẰM THAM:

  • Tỷ chùa Dần pây tầư?
  • Dần cạ pền lừ?
  • Boong cá Tỷ đá tejo pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Nắm pền khoe đang lầu.

CẰM NEO:

  • (a) pện tỷ – pần nẩy.