Shon chin giú – Tính khoe khoang

TỈNH KHOE KHOANG

Bại cần hay khoe khoang, táng hăn đang te đây, lej nắm kỷ lai cần ái, cần hâư cujng khinh.

Tua đếc khăjn đang te.

000-sach-hoc-tieng-tay-nung-shon-chin-giu

Bại chủng bạn tả Dần táng giặng giú cần toojc.

Dần lujc ông lườn chầu, vằn Dần nujng shửa khoá đây khẩu, chắng oóc tàng pây liêju, ỷ khoe đang te shửa khoá đây miajc, chập boong Tỷ pằng dặu shon shư chùa Dần pây liêju.

Dần khứn nả (hết cải) cạ:

Boong mầng chin nujng pện (a) tỉ câu nắm shém pây liêju đuổi boong mầng.”

Boong Tỷ đá Dần:

Mầng cạ mầng shửa khoá đây lej cải hơn cần lự pền lừ? Boong ngoj cujng nắm shém liêju đuổi mầng”.

Cảng giá boong Tỷ chùa căn pây lỉn cảng cỏ vui-vẻ, Dần táng ngưj ngaj giú cần toojc.

CẰM THAM:

CẰM P’UỐI:

CẰM NEO: