Sli mửng pi mấư – Thơ mừng năm mới 

Sli mửng pi mấư

Thơ mừng năm mới 

Nhận xét qua về bài THƠ MỪNG NĂM MỚI – Bài thơ này sử dụng rất nhiều từ ngữ vay mượn, không dùng nguyên nghĩa tiếng Tày, nên giá trị về nội dung bị giảm bớt nhiều.

Chẳng hạn như các từ sau đây

  1. Trâu bò ~~ Mò vài
  2. Con cháu ~~ Lục lan
  3. Trẻ con ~~ Lục đêch

Rất nhiều từ ngữ trong phần phiên âm chưa được chuẩn mực! 

Phiên âm

Chắp mừ khỏi kính chồm đôi tiểng
Chính nguyệt rày vận đến đầu xuân
Tôc tin thâng mường cần chồm lượn
Cung hoàng đồ thượng điện cao xa
Trị nam bắc linh ra quốc mạch
Phù trì nơi xạ tắc dân yên
Kính lộc dư pac niên vịnh bảo
Nhật nhật tằng thọ lạo vô cương
Niên niên slự phàm xương trường thọ
Giáng phúc hẩư con họ giàu slang
Năm mấư tống chư tai viện khứ.
Địa linh thần thủ ngự nhất phương
Mường nẩy đảy phàm xương slung túc
Xước ước chự pac phúc phú môn
Truyền xạ khop bản thôn khoái lạc
Thảnh thơi tới đài các văn chương
Vui vẻ thông văn chương kinh slử
Slinh nự thời lịch slự vẻ vang
Kim chỉ rụ mọi tàng khéo léo
Nhình chài cụng yểu điệu khôn ngoan
Tởi tởi nối con loan cháu phượng
Vỉ nặm phù sloong bưởng vân vân
Tôi dâng chự xiên xuân chúc thọ
Đức thánh vâng con họ giàu slang
Mường nẩy thậm phong quang đạ quá
Slí phương ngòi thong thả khoan dung.
Slị khỏi chúc các ông xiên tải
Đạ có cúa hòa lại lẳm con
Thóc lúa chất bặng non bặng pé
Chèn bạc vào khôn hẩư điểm quan.
Trâu bò thịnh mươi con có cả
Gà pêt thời ti xá đầy slân
Cứ xuân canh, hạ vân cày cấy
Thu thời thu, đông thướng tàng lai
Xuân tiết đáo hoa khai mản rườn
Vui vẻ như mèng mển tím hoa
Các thiếu nự khảu mừa hội đảm
Ước lăng đảy vọng bạn slăc nơi
Slị khỏi dú xa xôi mà pjot
Bấu chổn hâư thương xót lẻ thôi
Lại chúc mừa các nơi thướng há
Trẻ rặp chào hỷ hả vui chơi
Già khang kiện thảnh thơi rèng thọ
Trên điện xuân ngựa ngựa xe xe
Ví thể như cung phi hoàng hậu
Trai hiền lành chúa dấu quan yêu
Gái lịch slự phương phi nghiêm cẩn.

Dịch nghĩa:

Chắp tay tôi kính mừng đôi tiếng
Tháng Giêng nay đã đến đầu xuân
Bước chân sang mường người vui lượn(1)
Cung hoàng đồ thượng điện cao xa
Trị nam bắc sinh ra mạch nước
Phù trì nơi xã tắc dân yên
Tài lộc dư bách niên muôn thuở
Ngày ngày càng trường thọ vô cương
Năm năm được phồn xương thịnh vượng
Giáng phúc cho con cháu giàu sang
Năm mới tống chư tai viễn khứ
Thần địa linh chế ngự một phương
Mường này được phồn xương sung túc
Yểu điệu chữ phúc đức giàu sang
Truyền khắp xã bản thôn khoái lạc
Thảnh thơi tới đài các văn chương
Vui vẻ thông văn chương kinh sử
Sinh nữ thời lịch sự vẻ vang
Kim chỉ biết mọi đàng khéo léo
Trai gái đều yểu điệu, khôn ngoan
Đời đời nối con loan cháu phượng
Như nước phù hai hướng song song
Tôi dâng chữ thiên xuân chúc thọ
Đức Thánh ban con họ giàu sang
Mường này sẽ phong quang hơn trước
Bốn phương được thong thả, khoan dung
Tôi lại chúc các ông muôn tuổi
Đã có của mà lại lắm con
Thóc lúa chất bằng non bằng bể
Tiền bạc vào khôn thể đếm đo
Trâu bò khỏe mươi con có đủ
Gà vịt thời một lũ đầy sân
Cứ xuân cày, hạ sang làm cỏ
Thu thời gom, đông đến chất đầy(2)
Xuân tới hoa nở dầy mọi chốn
Nhộn nhịp như ong bướm tìm hoa
Các thiếu nữ lại qua trảy hội
Mong sao được gặp bạn một nơi
Tôi đây từ xa xôi về tới
Chẳng chốn nào thương với thì thôi
Lại chúc về các nơi thượng hạ
Trẻ đón chào, hỉ hả, vui chơi
Già khang kiện, thảnh thơi, trường thọ
Trên điện xuân ngựa ngựa xe xe
Ví thể như cung phi hoàng hậu
Trai hiền lành chúa dấu quan yêu
Gái lịch sự xinh tươi nghiêm cẩn.

(1) Hình thức hát giao duyên của thanh niên nam nữ dân tộc Tày – Nùng trong các dịp lễ hội.

(2) Lấy ý câu: “Xuân canh hạ vân, thu thu đông tàng 春 耕 夏 耘 秋 收 冬 藏” (Mùa xuân cày cấy, mùa hạ làm cỏ, mùa thu thu hoạch, mùa đông cất trữ)

Đây là bài thơ được sưu tập của tác giả HOÀNG PHƯƠNG MAI