Phuối vằn phuối cừn – Phần 5 (Pja – Pjhắc)

Sloong ăn nấy phuối về loại thực phẩm thường ngày. Ban biên tập trân trọng tổng hợp lại. Các từ ngữ này đã có đầy đủ trong TỪ ĐIỂN TÀY NGỮ (Tay Language Dictionary)   PJA (cá)  Pja nà ~~ Cá ruộng Pja pé ~~ Cá bể Pja thai tha bấu lăp ~~ Cá chết không nhắm mắt Pja bẳm ~~ Một loại … Đọc tiếp