Shon chin giú – Tính khoe khoang

TỈNH KHOE KHOANG Bại cần hay khoe khoang, táng hăn đang te đây, lej nắm mì kỷ lai cần ái, cần hâư cujng khinh. Tua đếc khăjn đang te. Bại chủng bạn tả Dần táng giặng giú cần toojc. Dần lujc ông Bá lườn chầu, mì vằn Dần nujng shửa khoá đây khẩu, chắng oóc … Đọc tiếp

Shon chin giú – Chân thành với bạn bè

MỐC CÒ ĐÂY TÓI ĐUỔI PẰNG DẶU Pằng dặu shon tướng toọc đuổi căn, nâư căjm, lúc hâư cujng hăn căn, lèo điếp căn bặng pij noọng chang lườn, lèo giú lẹo shim chung-hậu đuổi căn. Tuyện – Cần pằng dặu đây. Tám cảng cỏ đuổi Bảy. Bảy: Vằn nẩy chaji lầy pây liêju noj? … Đọc tiếp