Shon chin giú – Người giúp việc

NGƯỜI GIÚP VIỆC Cần khỏi, cần lườn giú đuổi lầu cujng bặng tua lujc đâng lườn. Lầu lèo mì toọng lôộng (a) laji, công-bằng, thương điếp cần lườn, cần khỏi chắng pền (b). Tuyện – Cách chin giú đuổi cần lườn. Poj oóc cá Mậu đá cá Mậu. Mì vằn nấng, Mậu đang shí biắc … Đọc tiếp