Thư nà, Điếp slư, Slon thây nà – Bừa ruộng, Yêu chữ, Học cày ruộng

Thơ Nông Ngọc Mạnh rất gần gũi và có vần điệu hợp lý. Ban biên tập chép lại từ Báo Bắc Kạn – Tuy vậy, bản Việt ngữ đôi chỗ dịch còn chưa được sát nghĩa với Tày ngữ TÀY NGỮ THƯ NÀ   Sạu tứn béc phjưa pây bóp nà Khóa lằn khảm kháu, … Đọc tiếp