Truyện Kiều tiếng Tày 0085 – 0164

BẢN TIẾNG TÀY:

Bân vạ răng bất bình điên đảo

Hẩư hoằn xuân kẻm đáo mỏn phai

Nhằng slổng hất mjà đai thiên hạ

Khéo thai lồng phua mả bấu mì!

Rầư đạ nhỉn hất mjề sắc lúc

Rầư là gần sliết lủc tham hồng

Đạ bấu sắc gần thâng giương giử

Sặn nẩy xo tẻm hẩư dủa hương

Roọng gạ giú chang t’àng đảy ngộ

May gần t’ầư âm phủ chắc thâng

Cổm thua guỷ kháu lồng khẩn lạy

Nẳng vái xong dằng ngoảy oóc mà

Pá nhả lương rùm roà vài gẳm

Lồm roẻng roẻng vèn đọng vẩu lầu

Thót trâm vịnh slí câu slam vận

Khảu năng mạy giú slặn xảng t’àng

T’ẻo càng thêm ràu rậu bioóc hoa

Mốc slẩy khát nặm tha luây loác

Vân gạ: “Nhình cụng hác hất vền

Slứa nặm tha hảy gần t’ởi đía!”

Gạ: “Hồng nhan tẳm ké truyền mà

Điều bạc mệnh bấu tha rầư náo

Ngậy thâng càng hộn háo chếp slăm

Hăn vậu rà wằn lăng rừ giưởng

Quan gạ: “Nhình ngậy slưởng vền rừ.

T’ầy gằm t’ầy khoang xu khỏ t’ỉnh!”

Búng nẩy t’ẻo là búng bấu đây

Ngàu dại giá, mừa quây cả rỏ

Thuý Kiều gạ: “Bại vỏ tài hoa.

Thai t’ọ hồn vận là giú nẩy

Mì vửa tình t’ẻo đảy rổp tình

Thả ngòi hăn hiển linh tức khắc!”

Gằm phuối páy t’ặng pác liện hăn

Xá lồm cải vảo thâng cà lại

Mạy ngộm t’ằng co cải co eng

Giú chang bặng mì hương lai nọi

Rèo luồng lồm đỏi đỏi gàm pây

Ròi hái t’ềnh t’ầu gầy rọ chát

T’ồng mủng căn nả khát khoăn bên

Kiều gạ: ” Đúng là gần xẩư nẩy

Mì tình rà t’ẻo đảy rổp rà

Bấu ngại răng dẳng là vỉ noọng

Đạ mì slim mì t’oọng hẩư hăn

Kiều t’ẻo thêm kỉ gằm cảm tạ

Hồn thơ động vền xá bồi hồi

Khảu cốc mạy khắc bài thơ cổ

T’ửt t’ừ phấn slưởng giú phấn mừa

Tiểng miạc mạ moòng mà thâng xẩư

Mủng hăn vền nam tử văn nhân

Rưởng khoản mạ gàm dần mà tó

Thắc xảng đang mủng rọ tủi thơ

Rèo lăng mì kỉ ò báo đếch

Mạ ón khao bặng sắc tuyết in

Slửa nủng nhọm khiêu xinh màu vạ.

Thâng sẩư dẳng rọ nả mọi gần

Khéc lồng mạ khảu thâng tình tự

Hài văn nhẳm nhả mấư ón khiêu

Mủng t’ồng cảnh quỳnh dao đây miảc

Vương Quan quén khay pác t’uộng căn

Sloong nàng nhẻn lặm thân tẩư bioóc

Nguyên gần giú queng noỏc bấu quây

Kim Trọng nỏi rườn đây quyền quý

Rườn giàu mì tài lẻ hơn gần

Gỉ mốc thông gỉ văn chương giỏi

Sắc wạ tài giú t’ởi nàn xa

Phong nhã cắp hào hoa t’ồn tiểng

Chung queng thỏ đin liển nước rườn

T’ằng Vương Quan dẳm trường wằn đú

Lẳc nhìn tiểng hom giú hương lân

Đài Đồng tước khoả xuân sloong bioóc

Sluổm đâư cách bản noỏc quây căn

Lẳc chứ điếp gừn wằn bấu rởi

Bấu hẹn xái sló quả rổp căn

Đổ bâư mạy sloáng slăm thắp bioóc

Mủng ngàu hồng hiện oóc tó tha

T’ồng lan cúc sặt là đây miảc

Gần quốc sắc rổp khéc thiên tài

Đâư đạ nắt noỏc ngài nhằng ngại

 

BẢN TIẾNG VIỆT:

Phũ phàng chi bấy Hoá công!

Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha

Sống làm vợ khắp người ta

Hại thay! Thác xuống làm ma không chồng!

Nào người phượng chạ, loan chung,

Nào người tiếc lục tham hồng là ai?

Đã không kẻ đoái, người hoài,

Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương

Gọi là gặp gỡ giữa đường,

Hoạ là người dưới suối vàng biết cho.

 

Lâm râm khấn khứa nhỏ to

Sụp ngồi, vài gật trước mồ, bước ra.

Một vùng cỏ áy bóng tà,

Gió hiu hiu thổi một và bông lau.

Rút trâm sẵn dắt mái đầu

Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần.

Lại càng mê mẩn tâm thần,

Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra

Lại càng ủ dột nét hoa

Sầu tuôn đứt nối, chân sa vắn dài!

 

Vân rằng: Chị cũng nực cười,

Khéo dư nước mắt, khóc người đời xưa!

Rằng: Hồng nhan tự nghìn xưa,

Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu

Nỗi niềm tưởng đến mà đau,

Thấy người nằm đó, biết sau thế nào?

Quan rằng: Chị nói hay sao,

Mỗi lời là một vận vào khó nghe!

Ở đây âm khí nặng nề,

Bóng chiều đã ngã, dậm về còn xa.

Kiều rằng: Những đấng tài hoa,

Thác là thể phách, còn là tinh anh

Dễ hay tình lại gặp tình,

Chờ xem, ắt thấy hiển linh bây giờ.

 

Một lời nói chửa kịp thưa,

Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay,

Ào ào đổ lộc, rung cây,

Ở trong dường có hương bay ít nhiều

Dè chừng ngọn gió lần theo,

Dấu giày từng bước in rêu rành rành

Mặt nhìn ai nấy đều kinh,

Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa

Hữu tình ta lại gặp ta,

Chớ nề u hiển, mới là chị em.

Đã lòng hiển hiện cho xem,

Tạ lòng, nàng lại nối thêm vài lời

Lòng thơ lai láng bồi hồi,

Gốc cây, lại vạch một bài cổ thi.

 

Dùng dằng nửa ở nửa về,

Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.

Trông chừng thấy một văn nhân,

Lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng.

Đề huề lưng túi gió trăng,

Sau lưng theo một vài thằng con con.

Tuyết in sắc ngựa câu dòn,

Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời.

Nẻo xa mới tỏ mặt người,

Khách đà xuống ngựa, tới nơi tự tình

Hài văn lần bước dặm xanh,

Một vùng như thể cây quỳnh, cành giao

Chàng Vương quen mặt ra chào,

Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.

Nguyên người quanh quất đâu xa,

Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.

Nền phú hậu, bậc tài danh,

Văn chương nết đất, thông minh tính trời

Phong tư tài mạo tuyệt vời,

Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa

 

Chung quanh vẫn đất nước nhà,

Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân.

Trộm nghe thơm nức hương lân,

Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều.

Nước non cách mấy buồng thêu,

Những là trộm dấu, thầm yêu chốc mòng.

May thay giải cấu tương phùng,

Gặp tuần đố lá thoả lòng tìm hoa.

Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,

Xuân lan, thu cúc, mặn mà cả hai

 

Người quốc sắc, kẻ thiên tài,

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

(Câu 85 – 164)

Nguyên tác: Đại thi hào Nguyễn Du

Dịch tiếng Tày: Tác giả Thân Văn Lư