Term:Cần

CẦN

(Người, con người)

(người ta)

Cần pây hây tố pây ~~ Người ta đi mình cũng đi

(kẻ)

Kin mac chứ cần chay ~~ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây