Term:Chín

Chín ~~ Gạn

Chín nặm lầy khẩu ~~ Gạn nước cơm