Term:Cỏ

CỎ 1

(chuyện)

Chảng cỏ ~~ Nói chuyện

Tèo cỏ đây tỉnh ~~ Câu chuyện hay

CỎ 2

(vịn)

Cỏ khảu pây ~~ Vịn vào vai