Term:Kheo

Kheo
(xanh)
Toong kheo ~~ xanh
Slửa kheo ~~ Áo xanh
Phjăc kheo ~~ Rau xanh
(tái)
Nả kheo ~~ Mặt tái