Term:Khỉ đao đí

Khỉ đao đí ~~ Xem MỬN ĐAO ĐÍ (sao băng)