Term:Lá


(đi)
Kin ! ~~ Ăn đi!
Hêt ! ~~ Làm đi!
(thôi)
Pây a ~~ Đi đi thôi