Term:Lầy lựt

Lầy lựt ~~ Nhão nhoẹt.
Mỏ chảo phảng lầy lựt ~~ Nồi cháo kê nhão nhoẹt.