Term:Lù

~~ Chỗ

nảy ~~ Chỗ này.

nòn ~~ Chỗ ngủ.

Kin bấu kin, khai bấu khai, chai lù cà lé ~~ Ăn không ăn, bán không bán, chui vào lỗ dế mèn