Term:Lưc lản

Lưc lản ~~ Đảo mắt.
Lưc lản mọi tỉ ~~ Đảo mắt nhìn mọi chỗ.
Lưc lản xa cần quén ~~ Đảo mắt tìm người quen.