Term:Lừm

Lừm ~~ Quên, bỏ quên.
Lừm nả ~~ Quên mặt.
Slon nả lừm lăng ~~ Học trước quên sau.
Ma bấu lừm lỏ, pỏ bấu lừm rườn ~~ Chó không quên lối, bố không quên nhà.