Term:Lừm lẩư

Lừm lẩư ~~ Quên tịt.
Lừm lẩư cằm slắng ~~ Quên tịt lời dặn.