Term:Lừn lừn

Lừn lừn ~~ Rầm rầm.
Phjải lừn lừn ~~ Đi rầm rầm.