Term:Lứng

LỨNG 1
(con cầy hôi (rúc ở dưới đất))
LỨNG 2
(nghễnh ngãng)
Xu lứng ~~ Tai nghễnh ngãng.