Term:Lươc

LƯƠC 1
(xem LƯƠP)
LƯƠC 2
(liếc)
Lươc pạng xảng ~~ Liếc nhìn qua bên cạnh.