Term:Lươc lươc

Lươc lươc
(lia lịa)
Phả thây pjẳn lươc lươc ~~ Sá cày lật lia lịa.
(nắc nẻ)
Khua lươc lươc ~~ Cười nắc nẻ.