Term:Lưởi

Lưởi ~~ Chẻ.
Lưởi thooc ~~ Chẻ lạt.
Lưởi tuẩy ~~ Chẻ đóm.
Lưởi thooc nhằng pền cồm bao ~~ Chẻ lạt còn bị lẹm (còn vụng về, khờ dại)