Term:Lười tỉ

Lười tỉ
(li bì)
Nòn lười tỉ ~~ Ngủ li bì.
(nằm )
Lười tỉ rườn ~~ Nằm nhà.