Term:Lưởm

Lưởm
(chớp xa)
Fạ lưởm ~~ Trời chớp xa (?)(fix)
(lấp loáng)
Pja lưởm tẩư nặm ~~ lấp loáng dưới nước.