Term:Lướm

Lướm ~~ Còn lại, thừa lại.
Bấu lướm slăc cần rườn ~~ Chẳng còn lại một ainhà.