Term:Lưởn

Lưởn
(nhẵn)
Pảo lưởn ~~ Bào nhẵn.
Tàng lưởn ~~ Đường nhẵn.
(mượt)
Khôn lưởn ~~ Lông mượt.
(hết, hết sạch)
Lưởn chèn ~~ Hết tiền.
Kin lưởn ~~ Ăn hết sạch.