Term:Lưởn mjắng

Lưởn mjắng ~~ Nhẵn bóng, lóng lánh.