Term:Lượn then

Lượn then ~~ Điệu lượn Tày phổ biến ở vùng cao đông bắc Cao Bằng.