Term:Lưởn tit

Lưởn tit ~~ Nhẵn nhụi, nhẵn bóng.
Nả pản lưởn tit ~~ Mặt phản nhẵn bóng.