Term:Lưởn tươc

Lưởn tươc ~~ Nhẵn thín.
Hua tháy lưởn tươc ~~ Đầu cạo nhẵn thín.