Term:Luống

Luống ~~ Rãnh.
Nặm xoỏng pền luống ~~ Nước bào mòn thành rãnh.