Term:Lương

Lương ~~ Vàng, vàng vọt.
Slửa lương ~~ Áo vàng.
sluc lương ~~ Ruộng lúa chín vàng (fix)
Lương pện khản mỉn ~~ Vàng như nghệ.