Term:Lường

LƯỜNG 1
(lương thực)
lường ~~ Mang theo lương thực.
LƯỜNG 2
(mát)
Nao lường ~~ Hóng mát.
Lường tẳm slẩy ~~ Mát tận ruột.